Altium Designer Tutorial

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

 

Thư viện IntLib: PIF_Library.IntLib

Bài 1 – Giới thiệu

Bài 2 – Schematic

Bài 3 – Tạo BOM list

Bài 4 – PCB

Bài 5 – Sắp xếp linh kiện

Bài 6 – Routing

Bài 7 – Schematic Library

Bài 8 – PCB Library

>>Link playlist Youtube<<

Bài thực hành

Ví dụ cụ thể với mạch phát triển đơn giản sử dụng chip MSP430G2553 (Texas Instruments).

+ Nội dung: dựa theo sơ đồ nguyên lý được cho, thiết kế PCB (layout) cho mạch trên.

+ Hướng dẫn chọn footprint, hướng dẫn thực hiện layout, hướng dẫn thi công mạch bằng phương pháp ủi.

Bài thực hành mạch MSP430G2553 với Altium Designer.

Comments are closed