Bài 2 – Schematic

– Tạo project Altium mới.
– Thêm các thư viện.
– Tạo file sơ đồ nguyên lý (.SchDoc)

Comments are closed