Bài 4 – PCB layout

– Update sơ đồ nguyên lý (schematic) sang file layout PcbDoc.
– Tổng quát về các layer trong Altium.
– Rules trong layout.

Comments are closed