Bài 3 – Tạo BOM list

– Sử dụng công cụ quản lý footprints, BOM list trong Altium.

Comments are closed