Bài 8 – PCB Library

– Tạo thư viện footprint (*.PcbLib).
– Công cụ tạo footprint của Altium 16.

Comments are closed