Cần giúp đỡ về PWM

Dang Duy Thanh

Trứng gà
Hiện tại em chỉ thực hiện được PWM cho các chân 0.8 0.9 0.10 tương ứng với các MATCH của timer0 16bit. Các chân còn lại em không biết cách config như thế nào. Em có làm tương tư như 3 chân kia nhưng ko được. Mong được sự giúp đỡ '+_+
 

Manhdd

Cố Vấn CLB
Staff member
Bạn tham khảo đoạn code config cho Timer 32B1 xem có thiếu gì không nhé!
Code:
void PWMB_init(void)
{
 LPC_SYSCON->SYSAHBCLKCTRL |= (1<<10); //enable TMR32B1 clk
	// enable PWM on MAT 0, 1, 2
	LPC_TMR32B1->PWMC = 0x07;
	// Set pin MAT0 as PWM
	LPC_IOCON->R_PIO1_1      &= ~0x07;
	LPC_IOCON->R_PIO1_1      |= 0x03;
	// Set pin MAT1 as PWM
	LPC_IOCON->R_PIO1_2      &= ~0x07;
	LPC_IOCON->R_PIO1_2      |= 0x03;
	// Set pin MAT2 as PWM
	LPC_IOCON->SWDIO_PIO1_3      &= ~0x07;
	LPC_IOCON->SWDIO_PIO1_3      |= 0x03;
	// Set PWM Cycle
	LPC_TMR32B1->MR3= 255;
	// Set PWM duty (0 -> 1) on each pin
	LPC_TMR32B1->MR0 = 255;
	LPC_TMR32B1->MR1 = 255;
	LPC_TMR32B1->MR2= 255;
	// Config Prescaler
	LPC_TMR32B1->PR = 47; 
    // Config reset timer on MR3
 	LPC_TMR32B1->MCR = (1<<10);
	// Reset and enable timer
	LPC_TMR32B1->TCR = 3;
	LPC_TMR32B1->TCR = 1;
}
 
Top