Bài 8

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 8:

Các layer trong layout – Sơ lược về pad của footprint trên các layer

– Lớp BOT, TOP, SMTOP, SMBOT, SSTOP, DRILL, DRLDWG

– Các phím tắt của từng lớp

– Chỉnh sửa pad của footprint: Phím tắt Shift + T

– Cách chỉnh sửa kích thức/hình dạng pad trên các lớp.

– Chỉnh pad thành hình oval/oblong để đi dây qua 2 chân IC

– Công cụ Text Tool

Comments are closed