Bài 6

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 6:

Tạo file Netlist

– Kiểm tra lỗi thiết kế Design Rule Check (DRC)

– Tạo file Netlist: *.MNL

– Chức năng Run ECO to Layout: update từ file capture sang layout

Comments are closed