Bài 13

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 13:

Cách tạo Jumper

Hướng dẫn cách tạo jumper trong trường hợp không thể đi hết dây, còn đường tiền nối.

Jumper là sợi dây đồng hàn lên board để nối 2 điểm lại với nhau.

Comments are closed