Bài 12

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 12:

Routing

– Các bước chuẩn bị routing:

+ Định nghĩa lớp routing (layer)

+ Kích thước đường đồng (net)

–  Autoroute

– Các phương án chỉnh sửa lại đường đồng sau autoroute

Comments are closed