C# nâng cao – Phần 5

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 14: Cài đặt IIS trên Window7

Bài 15: Web Service Local

Bài 16: Web Service Remote

Tài liệu tham khảo: Tài liệu lập trình Web với C# (tiếng Việt)

Comments are closed