Bài 5 ADC

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 5:

ADC

1. Chuẩn bị phần cứng:
Trong bài này chúng ta sử dụng biến trở kết nối với 1 chân ADC của PIC16F887.
Khi vặn biến trở thì mức điện áp vào chân ADC sẽ thay đổi từ 0-5V.

Sơ đồ nguyên lý (schematic):


– Các bạn có thể gắn trên breadboard, hàn trên mạch lỗ, hoặc làm mạch in.
– Biến trở có giá trị 10k (103), nên mua loại volume cho dễ vặn (tất nhiên là các loai nào khác cũng được)

– Chân ở giữa của biến trở là “chân chạy” thì các bạn hàn với trở 1k rồi nối vào 1 header để gắn vào chân ADC của PIC.

Kết nối:
+ Header source in: cấp nguồn 5VDC.
+ Header 1: Kết nối với 1 chân ADC bất kì của PIC (ANx).
– Khi vặn biến trở xuống vị trí (3) thì áp đọc vào là 0V.
– Khi vặn biến trở lên vị trí (1) –> Đọc về 5V, nếu không có điện trở R5 1kOhm hạn dòng thì chân I/O của PIC có khả năng sẽ chết.

2. Slide bài giảng: ADC.pdf

3. Clip bài giảng:

Phần 1:

(nếu clip không hiển thị được mời bạn xem tại link này)

Phần 2:

(nếu clip không hiển thị được, mời bạn xem tại link này)

4. Sample code:
Chương trình sau đây có nhiệm vụ:
– Chọn kênh ADC là AN3.
– Cấu hình cho module ADC (xem phần chú thích trong code)
– Đọc kết quả chuyển đổi ADC và kiểm tra nếu áp ngõ vào analog > 2.5V thì bật các LEDs gắn ở PORTB lên.

Các phần cấu hình, khởi tạo, đọc kết quả ADC, … đều được viết thành các chương trình con.
Các chú thích cần thiết được viết đầy đủ để có thể dễ dàng chỉnh sửa cấu hình khi cần.

/****************************************************************
*
* www.payitforward.edu.vn
*
****************************************************************/
/****************************************************************
*
* PIC Training Course
*
****************************************************************/
/****************************************************************
*
*  Module    : adc_main.c
*  Description : Read ADC from AN3 channel
*             If ADC_result > 2.5V then Turn On LEDs
*  Tool      : HI-TECH PIC
*  Chip      : 16F887
*   History    : 05/03/2011
*
*  Author    : Nguyen Tien Manh, CLB NCKH
*  Notes     :
*
*
****************************************************************/
/****************************************************************
* IMPORT
****************************************************************/
#include
__CONFIG(XT & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT & SWBOREN &
IESODIS & FCMDIS & LVPDIS & DEBUGDIS); //1st config. Word
__CONFIG(BORV21); //2st config. Word
#define _XTAL_FREQ   4000000
/****************************************************************
* EXTERN
****************************************************************/
/*none...*/
/*****************************************************************
GLOBAL VARIABLE
******************************************************************/
/*none...*/
/*****************************************************************
* ROUTINES
******************************************************************/
void port_init()
{
ANSEL = 0x08;  // Chon kenh ADC AN3
ANSELH = 0;
TRISA3 = 1;   //RA3 phai la Input de doc ADC
TRISB = 0;    //PortB de xuat LED nen la OutPut
PORTB = 0xFF  // Tat het LED o portB
}
//----------------------------------------------------------------
void adc_init()
{
// ADC conversion clock: = Fosc/8
//      ADCS <1:0> = 00  Fosc/2
//      ADCS <1:0> = 01  Fosc/8
//      ADCS <1:0> = 10  Fosc/32
//      ADCS <1:0> = 11  F_RC
ADCS1 = 0;
ADCS0 = 1;
// Voltage reference: Internal Vref
//      VCFG <1:0> = 00  Internal Vref
//      VCFG <1:0> = 11  External Vref
VCFG1 = 0;
VCFG0 = 0;
// Select Input chanel: AN3
//      CHS <3:0> = 0000  Select AN0
//      CHS <3:0> = 0001  Select AN1
//      CHS <3:0> = 0010  Select AN2
//       ...
//      CHS <3:0> = 1101  Select AN13
CHS3 = 0;
CHS2 = 0;
CHS1 = 1;
CHS0 = 1;
// Result format: Right
//        ADFM = 1 Right justified
//        ADFM = 0 Left justified
ADFM = 1;
// Turn on ADC Module
ADON = 1;
//delay to wait for adc module init.
__delay_ms (1);
}
//----------------------------------------------------------------
//interrupt initialization
void int_init()
{
GIE = 1;  //Global Interrupt Enable
PEIE = 1;  //Peripheral Interrupt Enable
ADIE = 1;  //ADC Interrupt Enable
ADIF = 0;  //Clear ADC Interrupt Flag
}
//----------------------------------------------------------------
//Interrupt service rountine
void interrupt isr()
{
int ADC_result;
if (PEIE && ADIE && ADIF)
{
ADIF = 0;  //Clear ADC Interrupt Flag
//Read ADC result
ADC_result = (ADRESH<<8)|ADRESL;
//V_in > 2.5V <=> ADC_result > 512
if (ADC_result> 512)
{
PORTB = 0;  //Turn LEDs ON
}
else
{
PORTB = 0xFF;
}
}
}
/****************************************************************
* MAIN
****************************************************************/
/* -- void main (void)  -----------------------------------------
*
* Description  : Configure port, adc module and enable interrupt
*          then wait for ADC interrupt
* Parameters  : none
* Return    : don't care
* Notes    :
*/
void main(void)
{
port_init();
adc_init();
int_init();
while(1)
{
__delay_us(50);  //delay between 2 AD conversions
GODONE = 1;    //Set GODONE bit to start conversion
};
}
/****************************************************************
* END OF adc_main.c
****************************************************************/

5. Bài tập:

Đọc giá trị điện áp (0-5V) từ 1 chân ADC của PIC và hiển thị kết quả lên LCD, với – Đọc giá trị ADC từ chân AN3 (giá trị này nằm trong phạm vi 0-1023)
– Tính toán ra giá trị điện áp (Volt) thực tế?
– Giá trị điện áp này yêu cầu lấy tới 3 chữ số thập phân: 0.000
– Hiển thị kết quả lên LCD.
Ví dụ: “V_in = 1.352 V”

(Tham khảo thêm chương trình học trên forum)

Comments are closed