Bài 1

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 1:

Tạo một project mới trong MPLAB IDE

Bài 1

Lưu ý:

– Cần chọn đúng tên trình dịch (Toolsuite) dùng để biên dịch code (ví dụ HITECH)

– Chọn đúng tên chip sử dụng (PIC16F887)

– Phải tạo folder để chứa tất cả các file trong project.

– File source code có tên mở rộng là *.c, thường đặt tên file này là main.c

Leave a Reply