Bài 4 – PWM

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

 1 – Bài giảng

2 – Tài liệu [PDF]

https://github.com/PIFClub/TIVAM4Tutorials/blob/master/PDF_Lecturer/TIVAM4_TUT_Bai4_PWM.pdf

3 – Source code

https://github.com/PIFClub/TIVAM4Tutorials/tree/master/TIVAM4_TUT_PWM_ControllingLedBrightness

Hoặc xem toàn bộ source code bộ tài liệu tại: https://github.com/PIFClub/TIVAM4Tutorials

4 – Chú ý

1) Trong code bài PWM có thể có 1 bug nhỏ 😀
2) Nếu sau khi nạp code bài này mà KIT báo lỗi thì bạn sẽ học được cách unlock KIT theo hướng dẫn sau:
http://www.payitforward.edu.vn/forum/threads/2148/

Nếu KIT không báo lỗi thì các bạn note lại link trên để unlock KIT khi cần.

Comments are closed