Bài 3 – Timer

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

 1 – Bài giảng

2 – Tài liệu [PDF]

https://github.com/PIFClub/TIVAM4Tutorials/blob/master/PDF_Lecturer/TIVAM4_TUT_Bai3_Timer.pdf

3 – Source code

https://github.com/PIFClub/TIVAM4Tutorials/tree/master/TIVAM4_TUT_TIMER_BlinkingLed

Hoặc xem toàn bộ source code bộ tài liệu tại: https://github.com/PIFClub/TIVAM4Tutorials

Comments are closed