List 1

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Đây là các clip giới thiệu của hãng NXP, được PIF thêm các chú thích bằng tiếng Việt (hoặc tiếng Anh) để các bạn mới làm quen dễ tìm hiểu.
(Link gốc: http://ics.nxp.com/support/training/lpcxpresso.intro.1/)

Part 1 – 1. Introduction

Part 1 – 2. Liscense

Part 1 – 3. IDE Overview

Part 1 – 4. Import Example Project

Part 1 – 5. File-Web Browser

Part 1 – 6. Editting Code

Part 1-7. Building a Project

Part 1-8. Debug

Comments are closed