[C17] Tổng kết buổi học thứ 6 - I2C và 7 - SPI

nguyễn đình huân

Cố Vấn CLB
Hi all :D, chúng ta đã học xong buổi thứ 6 và 7 về module I2C và SPI. Nội dung của bài giảng được download từ link sau https://goo.gl/z4H91T (I2C) và https://goo.gl/5aQtqd (SPI).
Bài tập về nhà
Bài 1: Ghi giá trị thời gian hiện tại vào module RTC DS1307, sau đó đọc giá trị từ IC DS1307 sau mỗi 3s và đóng ngắt tải AC theo thời gian định trước tùy chọn.
Bài 2: Truyền nhận dữ liệu 2 vi điều khiển (VĐK) MSP430, một VĐK làm SPI master, một VĐK làm SPI slave. Mỗi 1s, master truyền một gói tin qua slave, slave nhận được gói tin thì sẽ toggle một LED. Master tiếp tục cấp xung clock để slave echo lại gói tin, khi master nhận được gói tin từ slave thì toggle một LED.
 

Hồ Thanh Phong

Thành Viên PIF
Anh cho em hỏi khi nào mới làm đề tài cuối khóa vậy, để cho bọn em thu xếp thời gian với :v 2 tuần nữa là em thi giữa kì rồi :D
 
Top