[C14] xem thử code

Mai Xuân Duy

Trứng gà
code viết thế này có đúng không
#include <msp430.h>
/*
* main.c
*/
unsigned int i
unsigned char code Led[]=(0x01,0x02,0x03,0x04,0x05,0x06,0x07,0x08)
void nhay(void)
{
P1OUT = 0x81;
__delay_cycles(1000);
P1OUT = 0x42;
__delay_cycles(1000);
P1OUT = 0x24;
__delay_cycles(1000);
P1OUT = 0x18;
__delay_cycles(1000);
}
int main(void) {
WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;// Stop watchdog timer
P1SEL = 0 ;
P1SEL2 = 0 ;
P2SEL = 0 ;
P2SEL = 0 ;
P1DIR = 0xFF;
nhay()
i=1;
while(1)
{
if (P2IN & BIT1)==0
P1OUT=Led i++;
if (i>8)
i=1

}

return 0;
}
 

Kero064

Super Moderator
sai cú pháp khai báo mảng, thiếu dấu chấm phẩy....
Em nên build project trước (biểu tượng hình cây búa) xem mình lỗi gì... code em quá nhiều vấn đề... từ đặt tên tới cú pháp khai báo đều sai :5cool_sweat:
build xong thì xem lỗi tại đây
 

Vũ Long

Thành Viên PIF
Nhìn sơ thì thấy sai nhiều lắm. Build sẽ ra 1 đống lỗi.
 

Kero064

Super Moderator
chụp tách 2 tab console và problems ra như v xem :(

em sai ngay từ cú pháp khai báo biến mảng r :5cool_sweat: search lại gg hoặc đọc sách lại đi e :6cool_boss:
 
Top