H
Reaction score
7

Profile posts Latest activity Postings About

  • Da em đang gặp vấn đề ở Keypad vì khi ấn Keypad thì kí tự nó không hiện lên LCD, có thể do code keypad sai ạ
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top