4
Reaction score
14

Profile posts Latest activity Postings About

  • Hi anh, Em được biết là đã từng làm đồ án môn học về điều khiển lò nhiệt dùng PID. Và rất thành công.
    Hiện tại thì em cũng đang làm nghiên cứu về vấn đề này. Cho nên em rất mong anh có thể giúp em để làm đề tài nghiên cứu này. Nếu được thì anh có thể chia sẽ tài liệu nghiên cứu và code mẫu để em tham khảo. Thanks anh! Anh gửi qua mail giùm em, 41001713@hcmut.edu.vn.
  • Loading...
  • Loading...
  • Loading...
Top