Quy chế Quản lý Tài sản

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. HCM – TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
CÂU LẠC BỘ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ


QUY CHẾ
QUẢN LÝ TÀI SẢN

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 1. Quy chế này quy định về việc quản lý và sử dụng tài sản của Câu lạc bộ Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Điện-Điện tử (sau đây gọi tắt là CLB).
 2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các nhóm, Thành viên chính thức, Học viên trực thuộc CLB và các cá nhân, tổ chức, đơn vị không trực thuộc CLB mong muốn làm việc với CLB.

Điều 2: Tài sản thuộc CLB:

1. Khái niệm về tài sản thuộc CLB: Tài sản thuộc Câu lạc bộ Nghiên Cứu Khoa Học Khoa Điện-Điện tử là tất cà các phương tiện vật chất và trí tuệ được huy động vào việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy, chia sẻ, truyền đạt kinh nghiệm và các hoạt động khác của CLB.

Tài sản của CLB bao gồm 2 dạng: Tài sản vật chất (tài sản hữu hình), tài sản trí tuệ (tài sản vô hình) phục vụ cho các hoạt động của CLB.

2. Khái niệm về sản phẩm của CLB:

CLB sử dụng tài sản của mình để tạo ra sản phẩm của CLB, bao gồm:

–          Sản phẩm vật chất:

+ Thiết bị, dụng cụ, máy móc… phục vụ học tập, nghiên cứu, giảng dạy và các hoạt động khác của CLB.

+ Sản phẩm thương mại.

–          Sản phẩm trí tuệ.

–          Sản phẩm giáo dục và nhân văn.

3. Tài sản vật chất (tài sản hữu hình):

Bao gồm tài sản lưu động và tài sản cố định.

 1. Tài sản vật chất lưu động: Là những tài sản chỉ tham gia một lần trong quy trình hoạt động của CLB và chuyển hóa hoàn toàn hình thái vật chất của nó vào sản phẩm của CLB, hoặc những tài sản được mua, bán, trao đổi, hoặc có chu kỳ sử dụng từ 01 năm trở xuống. Ví dụ: nguyên, nhiên, vật liệu, linh kiện, các khoản đầu tư ngắn hạn…
 2. Tài sản vật chất cố định: là những tài sản có hình thái vật chất do CLB nắm giữ để sử dụng cho hoạt động của CLB. Đó là loại tài sản tham gia nhiều lần vào quy trình hoạt động của CLB, chuyển một phần giá trị vào sản phẩm và vẫn giữ nguyên hình thái vật chất của nó.

Tài sản vật chất cố định bao gồm những tài sản cho CLB trang bị, mua sắm, chế tạo hoặc được hỗ trợ từ nhà trường, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp do CLB trực tiếp quản lý.

–          Phòng thí nghiệm, văn phòng làm việc, kho, xưởng, sân bãi,…

–          Trang thiết bị, máy móc, vật tư, dụng cụ chuyên môn.

–          Phương tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn.

–          Thiết bị, dụng cụ quản lý: máy vi tính, thiết bị điện tử, thiết bị, dụng cụ đo lường, kiểm tra chất lượng, dụng cụ văn phòng…

–          Sách, tài liệu dưới dạng giấy, đĩa mềm, đĩa CD/DVD.

–          Thiết bị, dụng cụ phục vụ tổ chức sự kiện: âm thanh, ánh sáng, băng – rôn, biểu ngữ, cờ,…

–          Mạch điện tử, linh kiện điện tử.

–          Sản phẩm vật chất do CLB chế tạo.

–          Các loại tài sản cố định khác là toàn bộ các loại tài sản chưa liệt kê vào các loại trên.

4. Tài sản trí tuệ (tài sản vô hình)

Là tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá trị của nó, do CLB nắm giữ, sử dụng trong quá trình hoạt động (bao gồm việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu, chia sẻ, tổ chức sự kiện, hoạt động thương mại, hợp tác với các đơn vị khác).

–          Nguồn tài liệu kiến thức do thành viên CLB biên soạn và đăng tải trên trang web, diễn đàn: bao gồm bài viết, hình ảnh, video clip, mã nguồn, sơ đồ, bảng biểu, bản vẽ,…

–          Nguồn tài liệu, kiến thức, công trình nghiên cứu là kết quả của sự lao động, sáng tạo, nghiên cứu của tập thể thành viên Câu lạc bộ: bao gồm bài viết, báo cáo, bài báo, hình ảnh, video clip, mã nguồn, chương trình, sơ đồ, bảng biểu, bản vẽ, mô hình,…

–          Danh tiếng, uy tín, tên hiệu, biểu tượng, hình ảnh, nhãn hiệu thương mại của CLB và việc sở hữu các quyền và công cụ hợp pháp (quyền sáng chế, bản quyền, quyền kinh doanh hay các hợp đồng).

Điều 3. Nguyên tắc quản lý và sử dụng tài sản

1. Ban Chủ Nhiệm (sau đây gọi tắt là BCN) CLB thống nhất việc quản lý tài sản của CLB.

2. Tài sản thuộc CLB phải được sử dụng vào mục đích xây dựng, phát triển CLB:

– Phát triển các đề tài Nghiên cứu, các dự án và các hoạt động học thuật của CLB.

– Hỗ trợ các thành viên CLB nghiên cứu, học tập.

– Phục vụ các hoạt động hợp tác của CLB với các cá nhân, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp khác.

– Phục vụ hoạt động thương mại của CLB.

– Phục vụ cho hoạt động khác của CLB chưa được nêu trên đây.

3. Phần tài sản trí tuệ thuộc CLB được đăng tải, chia sẻ trên trang web, diễn đàn CLB, trong các khóa học, trong cộng đồng sinh viên được gọi là nguồn tài liệu mở. Các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nguồn tài liệu mở thuộc CLB vào các mục đích phi thương mại.

4. Việc sử dụng tài sản phải đúng mục đích, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, tiết kiệm và hiệu quả.

5.Tài sản sử dụng phải được giữ gìn, bảo quản tốt.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN

Điều 4. Giao quản lý và sử dụng tài sản vật chất lưu động

 1. Ban quản lý tài sản (sau đây gọi là BQLTS) chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng tài sản vật chất lưu động thuộc CLB.
 2. Các thành viên chính thức có quyền sử dụng các tài sản vật chất lưu động.
 3. BQLTS chủ trì giao tài sản vật chất lưu động cho các nhóm trực thuộc CLB, thành viên chính thức sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ của CLB sau khi được sự đồng ý của BQLTS.
 4. Học viên, thành viên dự bị và các tổ chức, cá nhân không trực thuộc CLB có thể mượn sử dụng tài sản vật chất bất định trong thời gian xin phép sau khi được đồng ý của BCN.
 5. BQLTS chủ trì giao tài sản vật chất cho các học viên, tổ chức, cá nhân không trực thuộc CLB sử dụng sau khi được sự đồng ý của BCN.
 6. Việc bàn giao tài sản phải được lập thành biên bản. Bên giao và bên nhận có trách nhiệm ký vào biên bản bàn giao.
 7. Nhóm, tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng tài sản từ khi được giao đến khi giao lại cho BQLTS; hàng năm báo cáo BCN về số lượng, hiện trạng tài sản quản lý, sử dụng.

Điều 5. Đăng ký sử dụng tài sản vật chất cố định

 1. BQLTS chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng tài sản vật chất cố định thuộc CLB.
 2. Chỉ thành viên chính thức có quyền sử dụng tài sản vật chất cố định thuộc CLB sau khi được sự đồng ý của BQLTS.
 3. Khi có nhu cầu sử dụng tài sản vật chất cố định thuộc CLB, trưởng nhóm các nhóm thuộc CLB hoặc cá nhân thành viên chính thức phải đăng ký với BQLTS theo mẫu quy định tại Phụ lục I Quy chế này.
 4. Trưởng nhóm các nhóm thuộc CLB hoặc thành viên chính thức đăng ký sử dụng tài sản chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài sản cho đến khi bàn giao lại cho BQLTS.

Điều 6. Giao quản lý và sử dụng tài sản trí tuệ

 1. BQLTS chịu trách nhiệm quản lý việc sử dụng tài sản trí tuệ thuộc CLB.
 2. Phần tài sản trí tuệ thuộc CLB được đăng tải, chia sẻ trên trang web, diễn đàn CLB, trong các khóa học, trong cộng đồng sinh viên được gọi là nguồn tài liệu mở. Các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nguồn tài liệu mở thuộc CLB vào các mục đích phi thương mại.
 3. Nguồn tài liệu, kiến thức, công trình nghiên cứu là kết quả của sự lao động, sáng tạo, nghiên cứu của tập thể thành viên Câu lạc bộ, nguồn tài liệu mua từ trong và ngoài nước chỉ được phép khai thác sử dụng sau khi có sự đồng ý của BCN CLB, và chỉ được sử dụng đúng mục đích đã cam kết với Câu lạc bộ.

a)      Cách sử dụng tài sản trí tuệ thuộc CLB phải thông qua tác giả và BCN.

b)      Việc bàn giao quyền sử dụng tài sản phải được lập thành biên bản. Bên giao và bên nhận có trách nhiệm ký vào biên bản bàn giao.

c)      Trưởng nhóm các nhóm thuộc CLB hoặc thành viên chính thức đăng ký sử dụng tài sản chịu trách nhiệm hoàn toàn về tài sản cho đến khi bàn giao lại cho BQLTS hoặc tác giả.

Điều 7. Sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, thiết bị

 1. BQLTS có trách nhiệm tổ chức sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ tài sản, thiết bị của CLB.
 2. Máy móc, thiết bị trong quá trình sử dụng bị hỏng hoặc cần được thay thế thì trưởng nhóm hoặc cá nhân đang chịu trách nhiệm với tài sản phải báo cáo với BQLTS để đánh giá sửa chữa, thay thế hoặc yêu cầu bồi thường. Mẫu Phiếu báo cáo quy định tại Phụ lục II Quy chế này.

Điều 8. Kiểm kê, điều động, thu hồi và thanh lý tài sản

 1. BQLTS chịu trách nhiệm theo dõi đối với tài sản của CLB; tổ chức công tác kiểm kê tài sản hàng năm hoặc bất thường (do bàn giao, chia tách, sáp nhập, giải thể nhóm hoặc tổng kiểm kê theo chủ trương của BCN); theo dõi khấu hao tài sản; phát hành, sổ sách và hướng dẫn các đơn vị thực hiện; báo cáo kết quả kiểm kê và biện pháp xử lý trình BCN quyết định.
 2. Trong trường hợp cần thiết, BCN quyết định điều động tài sản từ nhóm này sang nhóm khác trong CLB để đảm bảo sử dụng tài sản hiệu quả.
 3. Việc thu hồi tài sản được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

a)      Sử dụng không đúng mục đích;

b)      Không còn nhu cầu hoặc giảm nhu cầu sử dụng;

c)      Thừa tiêu chuẩn, định mức cho phép;

d)     Tài sản quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Tài sản bị hư hỏng không thể sử dụng hoặc tài sản nếu tiếp tục sửa chữa mà phải chi phí lớn phải được thanh lý. Việc thanh lý tài sản phải được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Trách nhiệm thi hành

Các thành viên chính thức thuộc CLB có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Trưởng các nhóm trực thuộc CLB quán triệt, chỉ đạo và giám sát thành viên nhóm mình thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

 1. BQLTS chủ trì hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Quy chế này.
 2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BCN để xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ

Comments are closed