Bài 9

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 9:

Tạo thư viện layout mới – Tạo footprint mới

– Tạo new library / new footprint

– Đặt pad và chỉnh sửa kích thước trên các lớp

– Xác định khoảng cách giữa các chân trên layout

– Chỉnh sửa tên / giá trị linh kiện ở lớp SSTOP để có thể đặt mạch in.

– Cách vẽ hình dáng linh kiện.

– Cách sửa đổi linh kiện có sẵn.

Phần 1:

Phần 2: (tiếp theo)
<

Comments are closed