Bài 7

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 7:

Giới thiệu thư viện và footprint

trong Layout

– Click Library Manager để vào thư viện layout

– Add thêm thư viện.

– Giới thiệu tổng quát về thư viện / kiểu chân (footprint)

– Khoảng cách 2 ô mặc định = 0.1 inch (1/10 inch) = khoảng cách chân IC

– Tạo thư viện mới.

– Cách định kích thước / hình dạng cho pad linh kiện –> Pin Tool –> Shift+T

– Cách chuyển loại đơn vị: mil – cm – mm. 34mil = 0.8mm, 39mil = 1mm

Comments are closed