Bài 2

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 2:

Các thao tác cơ bản trong CAPTURE

– Add thư viện

– Các thao  tác với linh kiện: Phím tắt lấy linh kiện: P (Place Part); Phím tắt xoay và lật linh kiện: R & H;  Cách đổi tên/giá trị linh kiện; Copy-Paste …

– Nối dây. Phím tắt: W (Place Wire)

– Phím tắt: Zoom In, Zoom Out: I & O

– Đặt các kí hiệu GND và nguồn VCC cho mạch.

– Đặt tên cho đường dây (net): Place Net alias. Phím tắt: N

– Giới thiệu công cụ chú thích và vẽ hình

Comments are closed