Bài 14

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Bài 14:

Chú thích – Phủ đồng cho mạch – Vẽ đường biên

– Text tool – Đặt chữ lớp BOT phải Mirror, sau khi ủi thì sẽ hiện đúng chữ

– Ostacle Tool: Vẽ đường biên / Phủ đồng

– Xem kích thước thật của board: Tool –> Dimension –> New

Comments are closed