OrCAD

Tài liệu này được biên soạn không nhằm vào bất kỳ mục đích nào mang tính thương mại. Bạn có quyền sao chép, sửa chữa và phân phát bằng bất kỳ hình thức nào. Hãy sử dụng tài liệu này, sửa chữa, bổ sung và gửi cho những ai cần nó. Chúng tôi không đề tên tác giả biên soạn. Tài liệu này thuộc quyền sở hữu những ai đang dùng nó.

Pay it forward…

Download

Thư viện footprint payitforward_footprint.LLB (updated 10.08.2012)

Logo PIF:  www.payitforward.edu.vn/forum/threads/452/

Phần I: Capture

Bài 1: Giới thiệu Capture.

Bài 2: Các thao tác cơ bản trong Capture.

Bài 3: Tạo thư viện và linh kiện mới trong Capture

Bài 4: Ví dụ vẽ schematic mạch nguồn 5V – 3.3V

Bài 5: Thêm chú thích vào bản vẽ schematic

Bài 6: Tạo file Netlist

Phần II: Layout

Bài 7: Giới thiệu thư viện và footprint trong layout

Bài 8: Các layer trong layout

Bài 9: Tạo thư viện và footprint mới

Bài 10: Tạo file .MAX – Lựa chọn footprint

Bài 11: Cách sắp xếp linh kiện hợp lý

Bài 12: Routing

Bài 13: Cách tạo jumper

Bài 14: Chú thích – Phủ đồng – Vẽ đường biên

Bài thực hành

Ví dụ cụ thể với mạch phát triển đơn giản sử dụng chip MSP430G2553 (Texas Instruments).

+ Nội dung: dựa theo sơ đồ nguyên lý được cho, thiết kế PCB (layout) cho mạch trên.

+ Hướng dẫn chọn footprint, hướng dẫn thực hiện layout, hướng dẫn thi công mạch bằng phương pháp ủi.

Bài thực hành mạch MSP430G2553


Comments are closed