[RYA2017] Code xử lí ảnh và truyền nhận data

nguyễn đình huân

Cố Vấn CLB
Chào các bạn, mình upload code xử lí ảnh và giao tiếp với ardupilot qua cổng UDP: https://github.com/ndhuan/FlyMew_ImageProcessing. Chương trình này bao gồm 2 thread, một thread thực hiện việc xử lí ảnh detect tâm vật màu và một thread UDP server nhận dữ liệu góc và độ cao từ Ardupitot.​
Để build chương trình trên BBG, các bạn chạy các lệnh sau
Code:
cd /path/to/folder
cmake .
make
Để chạy chương trình xử lí ảnh này cùng với ardupitlot khi beaglebone startup, các bạn thêm vào file rc.local như sau:
Code:
sudo nice -n -20 sudo /path/to/executable/file/RYA2017 &
sudo /home/debian/arducopter -B udp:127.0.0.1:8000 -C udp:192.168.6.1:14550 > /home/debian/arducopter.log &
 

nguyễn đình huân

Cố Vấn CLB
Một tip nho nhỏ :): để disable các service không cần thiết của BBG nhằm tiết kiệm %CPU, các bạn có thể chạy đoạn lệnh sau trên terminal:
Code:
sudo su
systemctl disable cloud9.service
systemctl disable gateone.service
systemctl disable bonescript.service
systemctl disable bonescript.socket
systemctl disable bonescript-autorun.service
systemctl disable avahi-daemon.service
systemctl disable gdm.service
systemctl disable mpd.service
exit
 
Top