[C17] Tổng kết buổi học thứ 6 - I2C và 7 - SPI

Discussion in 'Lớp C17' started by nguyễn đình huân, Jan 22, 2018.

 1. nguyễn đình huân

  nguyễn đình huân Cố Vấn CLB

  Hi all :D, chúng ta đã học xong buổi thứ 6 và 7 về module I2C và SPI. Nội dung của bài giảng được download từ link sau https://goo.gl/z4H91T (I2C) và https://goo.gl/5aQtqd (SPI).
  Bài tập về nhà
  Bài 1: Ghi giá trị thời gian hiện tại vào module RTC DS1307, sau đó đọc giá trị từ IC DS1307 sau mỗi 3s và đóng ngắt tải AC theo thời gian định trước tùy chọn.
  Bài 2: Truyền nhận dữ liệu 2 vi điều khiển (VĐK) MSP430, một VĐK làm SPI master, một VĐK làm SPI slave. Mỗi 1s, master truyền một gói tin qua slave, slave nhận được gói tin thì sẽ toggle một LED. Master tiếp tục cấp xung clock để slave echo lại gói tin, khi master nhận được gói tin từ slave thì toggle một LED.
   
  Lý Cao Dương and linhTheBug like this.
Loading...

Share This Page