thư viện point cloud , C++, open CV . bị lỗi

Discussion in 'Các chủ đề khác' started by denchetmatthoi, Aug 27, 2015.

?

các ace có thể chỉ lỗi sai hộ mình với. mình đang cần gấp ạ

 1. 500

  0 vote(s)
  0.0%
 2. 500

  0 vote(s)
  0.0%
Multiple votes are allowed.
 1. denchetmatthoi

  denchetmatthoi Trứng gà

  mình đang dùng kinect kết nối PC. viết bằng C++ . đây là code nó bị một số lỗi . các ace có thể giúp mình dc không?

  #include <iostream>
  #include "pcl/io/openni_grabber.h"
  #include "pcl/visualization/cloud_viewer.h"
  using namespace std;
  class SimpleOpenNIViewer

  {
  public:

  SimpleOpenNIViewer () : viewer ("PCL OpenNI Viewer") {}


  void cloud_cb_ (const pcl ::PointCloud <pcl::PointXYZRGB> ::ConstPtr &cloud)

  {

  if (!viewer.wasStopped())

  viewer.showCloud (cloud);

  }  void run ()

  {

  pcl ::Grabber* interface = new pcl::OpenNIGrabber();
  boost std ::function<void (const pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::ConstPtr&)> f = boost::bind


  (&SimpleOpenNIViewer::cloud_cb_, this, _1);

  interface->registerCallback (f);


  interface->start ();


  while (!viewer.wasStopped())

  {

  boost::this_thread::sleep (boost::posix_time::seconds (1));

  }  interface->stop ();

  }  pcl::visualization::CloudViewer viewer;

  };  int main ()

  {

  SimpleOpenNIViewer v;

  v.run ();

  return 0;

  }

  đây là lỗi báo về .

  1 IntelliSense: cannot open source file "pcl/io/openni_grabber.h" 2
  2 IntelliSense: cannot open source file "pcl/visualization/cloud_viewer.h" 3
  4 IntelliSense: expected a ')' 17
  11 IntelliSense: expected a ';' 34
  9 IntelliSense: identifier "boost" is undefined 34
  5 IntelliSense: identifier "cloud" is undefined 23
  12 IntelliSense: identifier "f" is undefined 35
  7 IntelliSense: identifier "interface" is undefined 33
  3 IntelliSense: name followed by '::' must be a class or namespace name 17
  6 IntelliSense: name followed by '::' must be a class or namespace name 33
  8 IntelliSense: name followed by '::' must be a class or namespace name 33
  13 IntelliSense: name followed by '::' must be a class or namespace name 41
  14 IntelliSense: name followed by '::' must be a class or namespace name 41
  15 IntelliSense: name followed by '::' must be a class or namespace name 53
  10 IntelliSense: namespace "std" has no member "function" 34  cảm ơn các ace nhiều.

   
Loading...

Share This Page