Session Winners

Ban cố vấn Khoa học của Hội nghị xét chọn giải thưởng dành cho đề tài/công trình xuất sắc nhất của mỗi Phân ban, bao gồm cả Phân ban Triển lãm (Exhibition Session).
Giải thưởng được công bố trong ngày diễn ra hội nghị.


SRC2015 Session Winners


Session 1

A Novel Automatic Text-Line Straightening Approach based on Curve Fitting and Geometric Transformation for Smartphone Image Scanning, Hue Nguyen.

Session 2

Thiết Kế và Thi Công Bút Chấm Đọc, Tran Minh Tam

Session 3

Building A Remote Control Robot System based on Packbot Platform, Do Thach, Tran Tan.

Session 4

Autopilot Hexacopter Tracking and Following Object using Embedded Image Processing System, Nguyen Vu Gia Bao, Phan Dang Khoa.

High-school Session

Thiết Bị Phát Hiện Và Cảnh Báo Đột Quị Ở Người, Trần Gia Khôi, Phạm Tường Lan Thy.

 


SRC2014 Session Winners


Poster & Exhibition Session
A Modified Flood Fill Algorithm for Multi-destination Maze Solving Problem, Huan Dinh Nguyen, Hiep Nghiem.
Oral Session A
Indoor Mobile Navigation using ROS, Thien-Minh Nguyen-Pham.
Oral Session B
Moving Object Detection in Traffic Scene, Hue Nguyen.
Oral Session C
An Approach Designing SCADA Developer with Kernel Structure and XML Technology on iOS, Quan Pham, Phu Nguyen, Hai Le.

Comments are closed