Paper Submission


Quy định về bài báo


Bài báo được viết theo định dạng “Manuscript Templates for Conference Proceedings” của IEEE, có thể download tại link sau:

http://www.ieee.org/conferences_events/conferences/publishing/templates.html

 • Chọn mẫu file có khổ A4 (.DOC) (chú ý không chọn file US Letter).
 • Sửa trực tiếp trên file .DOC trên để tránh làm sai định dạng, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn về định dạng có trình bày trong file template nêu trên.
 • Không đánh số trang trong bài báo (paper).
 • Bài báo có độ dài từ 4-6 trang, viết bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt (khuyến khích Tiếng Anh).
 • Bài báo nộp về Ban tổ chức hội nghị với 2 định dạng MS Word (.DOC/.DOCX) và .PDF.

Hệ thống nộp bài


Hội nghị FEEE-SRC2016 nhận bài báo đến ngày 05/01/2016

Hội nghị sử dụng hệ thống CMT Conference Management Service, các tác giả cần tạo một tài khoản (account) để nộp bài.

https://cmt3.research.microsoft.com/FEEESRC2016

 • Thực hiện đăng ký account theo trình tự.
 • Khi đăng ký, phần “Organization” vui lòng chỉ rõ Tên Khoa – Trường bằng tiếng Anh, có thể dùng tên viết tắt cho tên trường. Ví dụ: HCMUT.

Chú ý khi nộp bài


Khi nộp bài (chọn Create a new Paper Submission), chọn Track (Automation and Control, Electronics and Communication Systems, Power and Energy Systems, High-school Session), sau đó điền đầy đủ các thông tin:

 • Title: Tiêu đề bài báo bằng tiếng Anh, chú ý viết hoa đúng quy định, tối đa 256 ký tự [Xem quy định đặt Title – Update sau].
 • Abstract: Phần tóm tắt của bài báo, tối đa 1000 ký tự [Xem hướng dẫn viết tóm tắt – Update sau].
 • Authors: Nếu có nhiều hơn một tác giả, vui lòng điền đầy đủ các tác giả (Add Author…). Tác giả đầu tiên là Main Author [Xem hướng dẫn – Update sau].
 • File Upload: Chọn Upload 2 files bài báo với hai định dạng: MS Word(DOC/DOCX), và PDF.
 • Chọn Submit để hoàn thành phần nộp bài báo, sau đó tác giả vẫn có thể chỉnh sửa các nội dung.
 • Các công việc Nộp bài/Chỉnh sửa đều phải thực hiện trước Deadline (Xem các thời hạn này trong View Conference Track Status).
 • Các kết quả sau khi Phản biện, Nhận xét, Góp ý từ Ban Cố Vấn Khoa Học của Hội nghị dành cho tác giả đều có thể xem trong hệ thống CMT.

Đánh giá và Phân loại


Bài báo do các tác giả sinh viên (học sinh) nộp về được Ban cố vấn khoa học của Hội nghị đánh giá và cho các kết quả sau:

 • Accept: được chọn trình bày trong Hội nghị.
 • Accept with correction: được chọn với điều kiện chỉnh sửa nội dung/chính tả/cách trình bày theo góp ý của Ban cố vấn khoa học.
 • Reject: bài không phù hợp với Hội nghị và/hoặc không đạt chất lượng.
Với các bài được duyệt để trình bày, có 3 mức để phân loại như sau:
 • Junior Student Research
 • Senior Student Research
 • High-school Student Research (chỉ dành cho các tác giả là học sinh THPT).
Có hai phương thức trình bày do Ban cố vấn xét chọn, như sau:
 • Oral Presentation: các tác giả thuyết trình về công trình của mình.
 • Poster Presentation: các tác giả trình bày công trình của mình dưới dạng poster.

Comments are closed