Chair Information

Quý Thầy Cô mong muốn hỗ trợ Hội nghị với vai trò Chair/Co-chair các phân ban, vui lòng liên hệ:

Ms. Hồ Thanh Phương, Thạc sỹ – Giảng viên, phụ trách chung.

  • Email: htphuong@hcmut.edu.vn
  • Điện thoại: (08) 62.78.1199

Comments are closed